Kenneth S. Kozak


Kenneth Kozak

Photo taken in 2016